Siirry pääsisältöön
Kuva: Visit Tampere - Marko KallioKuva: Visit Tampere - Marko Kallio

Tietosuoja­seloste

Rekisterin pitäjä

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
Aleksis Kiven Katu 10 E 56
33210 Tampere

puhelin 044 753 4101

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

kassanjohtaja Virpi Tenhunen,
vakuutuskassa(at)tampere.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeutusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on vakuutuskassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Lisäksi tietojen käsittelyn tarkoituksena on vakuutuskassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu ja jäsenyyteen perustuva tilastointi ja raportointi. Perusteena tietojen käsittelylle on asiakkaan antama suostumus ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (mm. vakuutuskassalaki ja sairausvakuutuslaki).

Rekisterin sisältö

Vakuutuskassa on seuraavia tietoja jäsenistä henkilötiedot:

 • Nimitiedot
 • Yksilöintitiedot (henkilötunnus)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
 • Pankkiyhteys

Työsuhdetta koskevat tiedot:

 • Työsuhteen alkupäivämäärä
 • Palkattomat poissaolojaksot
 • työsuhteen päättymispäivä
 • työnantajatiedot

Jäsenyyden aikana kerättäviä tietoja:

 • korvaushakemukset liitteineen
 • korvausten hakemus-, ratkaisu- ja maksutiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

Työantaja toimittaa kassaan työsuhteen kestoon liittyvät tiedot, tiedot palkattomista jaksoista sekä työsuhteen päättymisestä.

Sopimuskumppanit (esim. hammaslääkäritkeskukset ja apteekit) toimittavat kassaan tietoja asiointiajankohdista, asioinnin syistä ja kustannuksista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Kansaneläkelaitokselle (esimerkiksi rekisteröityjen tultua vakuutuskassan jäseneksi tai jäsenyyksien päätyttyä). Muutoin tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä tai Vakuutuskassalain 165 c § mukaisissa tilanteissa esimerkiksi vakuutusalan lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterien suojaus

Vakuutuskassan tietojärjestelmissä käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Eri järjestelmiin henkilöillä on eri käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tutustua rekisterissä oleviin henkilötietoihin.
 • Pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Pyytää tietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:
  • Peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle siltä osin kuin käsittelylle ei ole muuta perusteltua syytä
  • Vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä tai tietojen käsittely on lainvastaista
 • Oikeus pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen mikäli se on turvallisesti ja teknisesti
  mahdollista.

Huomioitavaa on kuitenkin, että vakuutuskassalla on monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietoja jäsenyyden ajan ja jopa sen se jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi (esim. kirjanpitolaki).

Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, tulee pyyntö tehdä kirjallisesti vakuutuskassalle. Vakuutuskassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Asiakkaalle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu.

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, hänen toivotaan olevan yhteydessä vakuutuskassaan ja hänellä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.